• آزمونهای صحرایی

  • مطالعات ژئوتکنیک

  • سازه و معماری

  • طرح و اجرای سیستم‌های پایدارسازی

  • آزمونهای آزمایشگاهی

پروژه‌ها


مس سونگون (2 عکس)


مسکن مهر غدیر تبریز (1 عکس)


گروه هفت (0 عکس)


فرهنگیان تکاب (4 عکس)


نوسازان 14 تهران (8 عکس)


عتیق تبریز (5 عکس)


سرپرستی بانک ملت تبریز (1 عکس)
   
پروژه‌های انجام شده