• آزمونهای صحرایی

  • مطالعات ژئوتکنیک

  • سازه و معماری

  • طرح و اجرای سیستم‌های پایدارسازی

  • آزمونهای آزمایشگاهی

خانه پروژه‌ها نوسازان 14 تهران
پروژه‌ها

طرح و اجرای سیستم پایدارسازی گودبرداری (دائمی) به روش نیلینگ پروژه مجتمع تجاری، خدماتی و مسکونی نوسازان 14

  • محل کار: تهران، تقاطع خاوران و ذوالفقاری (اتابک)
  • مشخصات کار: طول حفاری و نیلینگ 45000 متر، سطح پایدارسازی 8000 مترمربع، عمق گود 16 متر
  • کارفرما: مشارکت سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت آ.س.پ
پروژه‌های انجام شده