• آزمونهای صحرایی

  • مطالعات ژئوتکنیک

  • سازه و معماری

  • طرح و اجرای سیستم‌های پایدارسازی

  • آزمونهای آزمایشگاهی

رتبه‌بندی‌ها و گواهینامه‌ها
گواهینامه‌ها
 
رسته کاری و رتبه‌های شرکت مهندسی زمین‌ژرفاب در تخصصهای مربوطه
ژئوتکنیک سدسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی مقاوم‌سازی در گروه شهرسازی و معماری تخصص ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
3 3 3 3 3

 


پروژه‌های انجام شده